මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

Online රසායන විද්‍යාව පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා
Dr. Ruwan Bandara (පුරුෂ)
  • පශ්චාත් උපාධි
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 9 කට වඩා
දුරකථනය
වයිබර්
වට්ස්ඇප්
ස්කයිප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
MSc in Chemistry Education
Edexcel Trained
Cambridge Trained
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Edexcel
Cambridge
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
මීගමුව


නුවර දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
අනිවත්ත


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
Royal Academy of Brilliance, මීගමුව


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
මීගමුව

නුවර දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
මහනුවර

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English

 Grade 1 to A/L All Subjects