මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

රසායන විද්‍යාව උ/පෙ පන්ති - ආචාර්ය වික්‍රමසිංහ විසින් මෙහෙයවනු ලබයි

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා
Wickrama GHIM (පුරුෂ)
  • ආචාර්ය උපාධිය
  • ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 10 කට වඩා
දුරකථනය
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
Teaching experience- More than 10 years
I am a visiting lecturer in international and local universities for chemistry.
I have more than 10 years of experience in teaching Chemistry and provided the best results for Local and International students. I am currently conducting classes for AS/A2 levels - Edexcel and Cambridge Syllabus for Sri Lankan and International students. The incomparable teaching experience in Chemistry has brought me up the better understanding of different thinking patterns of students to provide the maximum support to overcome their learning difficulties giving the best results.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Cambridge Chemistry AL (As and A2)
Edexcel Chemistry AL (As and A2)
Chemistry local ALs
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
GAFE Institute, නුගේගොඩ


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
වත්තල

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English

 Grade 1 to A/L All Subjects