ලන්ඩන් සා/පෙළ සහ උ/පෙ පෞද්ගලික පන්ති

ආයතනය: Ethos Academy - Guides students to succeed in London Ordinary Level and Advanced Level examinations


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ලන්ඩන් සා/පෙළ සහ උ/පෙ පෞද්ගලික පන්ති
The Study - Catering exclusively to London GCE A-Level and IGCSE students

An international school catering exclusively to London GCE A-level and IGCSE students.
ස්ථාන: කොළඹ 6, බත්තරමුල්ල


(භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

 Biology - Local - Edexcel 

online chemistry
online chemistry