මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

Corporate leader a visiting lecture සඳහා business studies Pearson exams එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ් AS/AL

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයාගේ නම
Niroshan Kurera (පුරුෂ)
දුරකථනය
වයිබර්
වට්ස්ඇප්
ස්කයිප්
වැඩිදුර තොරතුරු
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
Academic MBA - Master of Business Administration (Finance and International Business) ICFAI University - University of Chartered Financial Analysis, Dehradun, India) 2004 - 2007
Business Administration - (Accounting and Management) Australia Australian institute of Technology, Australian National code 3521
Degree in Development Finance from Universita Degli Studi Parma, Italy (International Program)
Advance Diploma in Finance and business Management (ICFAI University, Dehradun, Hyderabad, India).
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Pearson Edexcel AS/AL (Economics / Business Studies / Accounting)
Cambridge AS/AL (Economics / Business Studies / Accounting)
Local AL - English medium only (Economics / Business Studies / Accounting)
Pearson BTEC HND in Business Level 4 and 5 (All Business Subjects including assignment guidance)
OTHM UK Diploma in Business (All subjects including assignment guidance)
Business Degrees (local and Foreign Universities programs / All business subjects
EMBA & MBA Programs (local and foreign Universities programs / All business subjects
Institute of Bankers examinations
CIMA / Chartered / AAT and ACCA exams
Other
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
No: 702/20, Madanwatta Road, Rilaulla, කඳාන


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
Raffles School in Colombo, කොළඹ 04


Metropolitan College, දෙහිවල


American College of Higher Education, දෙහිවල


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ 08

කොළඹ 10

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කඳාන

ජා-ඇල

මීගමුව

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
  • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 18868
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 07 අගෝස්තු 2019
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 05 සැප්තැම්බර් 2019
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 04 සැප්තැම්බර් 2020