මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

A/L ආර්ථික විද්‍යාව, ගිණුම්කරණය සහ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය (සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්)

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයාගේ නම
Sanath Withanage (පුරුෂ)
දුරකථනය
වට්ස්ඇප්
වෙබ් පණිවිඩ
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
B.Sc. Accounting (Special) Degree
ICASL Finalist
An investment analyst
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
1) School Syllabus - AL (Local and International)
2) University degrees (Local and International)
3) Business - AAT, ICASL, CMA, and other professional bodies

No one should teach who is not in love with teaching.
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
කොළඹ

අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
  • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • English
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 18149
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 01 ජූනි 2019
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 23 ඔක්තෝබර් 2019
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 22 ඔක්තෝබර් 2020

 Advertise Here