මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

AC Class room space available for 12 students with Multi Media Projector, 8 Computers, Screen

ඇමතුම් විස්තර
ඇමතිය යුතු පුද්ගලයා
Asoka Walpitagama
දුරකථනය
වට්ස්ඇප්
ස්කයිප්
වැඩිදුර තොරතුරු
වෙබ් පණිවිඩ
තොරතුරු
Laptops with Windows 7 / 8 , MS Office 2013 and 2016 available on hire
  • 1,000 /= per day
  • 500/= for 5 days or more
  • 10,000/= per month
MM Projector Hire
  • 3,000/= per day ( 9 hrs )
  • 2,000/= per half a day ( 5 hrs )
Portable Screen
  • 500/= per day
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
භාණ්ඩ / සේවා ලබා ගත හැකි ලිපිනය
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව
IKAD Consultancy & Training, 238 A, Thambilikotuwa, Kalutara Road, බණ්ඩාරගම


වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 18918
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 10 අගෝස්තු 2019
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 14 අගෝස්තු 2019
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 12 අගෝස්තු 2020