සිංහලෙන් ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්තර ලබා දීම

ඔබට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සිංහලෙන් ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්තර ලබා ගත හැක

එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් Past Papers සහ Text Books

The E X A M Pro ™ - Examination Past Papers Edexcel and Cambridge, Text Books, Course Books, Student Books, Revision Guides Latest Editions.
ස්ථානයන්: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ, නුගේගොඩ

Online papers - 2020 මැයි කේම්බ්‍රිජ් විභාග සඳහා

Online papers are available for GCE OL Mathematics 4024 and Chemistry 5070 for now.
ස්ථානය: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ

මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය - යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර

University of Moratuwa , Aptitude Test past papers.
ස්ථානය: අන්තර්ජාලය ඔස්සේ