දේශය - ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය - කොළඹ

දිස්ත්‍රික්කය - මාතලේ

දිස්ත්‍රික්කය - රත්නපුර