දේශය - ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය - කොළඹ

දිස්ත්‍රික්කය - නුවර

දිස්ත්‍රික්කය - මාතර

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න