මෙම ලිපිය බෙදාගන්න:   

Wanted Teacher - ගිණුම්කරණය, ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

ඇමතුම් විස්තර
ඇමතිය යුතු පුද්ගලයා
Fathima Kanzul
දුරකථනය
රැකියා ඇබෑර්තු පිළිඹඳ විස්තර
நான் வணிகப்பிரிவிணை சேர்ந்த மாணவி. இப் பிரிவில் கணக்கீடு ,பொருளியல் ,வணிகக் கல்வி ஆகிய மூன்று பாடங்களை கற்கிறேன். இம்மூன்று பாடத்திட்க்கும் மேலதிகமாக பொது ஆங்கிலம் ,பொது அறிவு மற்றும் GIT ஆகிய பாடங்களையும் கற்கிறேன். இப் பாடங்கள் ஆகியவற்றிலும் அதிகூடிய சித்தி எடுப்பதே எனது அவா அதற்கேற்ற வகையில் முறையான கற்றல் கற்பித்தல் செயற்பாடுகள் முறையாக அமைய வேண்டும் என்பதே எனது தேவைப்பாடு ஆகும்
අප විසින් සොයන්නේ
ස්ත්‍රී
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්
අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති
අප සොයන්නේ අන්තර් ජාලය ඔස්සේ පන්ති පවත්වන ගුරුවරුන්ය
පහත සඳහන් පන්ති සොයනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
පන්ති පැවැත්විය යුතු භාෂාව
  • தமிழ்
වෙනත් තොරතුරු
  • දැන්වීමේ අංකය : 19045
  • දැන්වීම පලමු වරට සකසන ලද්දේ : 19 අගෝස්තු 2019
  • දැන්වීම අවසන් වරට යාවත්කාලීන කල දිනය : 20 අගෝස්තු 2019
  • දැන්වීම කල් ඉකුත් වීමේ දිනය : 17 නොවැම්බර් 2019

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න