බ්ලොග් අඩවිය


අවුරුද්දකට පෙර A/L කරන්න හැකි ද?

Dear Sir/Madam
I have started to do A/L in school (year 2018), but I need to do A/L next year (2017). How can I do?
Please help me.

මම තෝරා ගත යුත්තේ විද්‍යා විෂයන්ද නැතිනම් වාණිජ විෂයන්ද?

I have an A for maths and C for science. Will it be easy for me to follow Science or is it better if i choose Commerce

Auditory නිවාඩු වාණිජ විෂයට ගත හැකිද?

I want to know that if i can do the auditory leve in commerce by this results
Religion C
Sinhala C
English B
Maths S
History C
Science W
Drama absent
Commerce S
Health C
I did these subjects in English medium

අ.පො.ස. උසස් පෙළ ගණිතය හැදෑරීමට සාමාන්‍ය සාමාර්ථයක් ප්‍රමානවත්ද?

mama kasun mama o/l kale 2014 mata o/l sceince walata s ekak balaporottuwenne mata a/l maths karanna science s pass eka atida?

උසස් පෙළ විභාගය - කාලය කළමණාකරණය කරන්නේ කෙසේද?

i face the A/L exam in this year[arts] the subjects are TAMIL, ECONOMICS & POLITICAL SCIENCE. haw should i be in this exam perioud? haw can i manage the time 4 that 3 subjects?/ And i would like to be a lawyer what should i do now??/ plece answer 4 me .

බ්ලොග් සටහන් සංඛ්‍යාව: 157
150 සිට 157 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

 A/L ICT in English Medium