සිංහල |  தமிழ் |  English

බ්ලොග් අඩවිය

BiologyBiology

වෙබ් අඩවි නිර්මාණය ඉගෙන ගැනීමට අවශ්‍යද?

I just wanna to learn web development as soon as possible. if you can teach finished within two days. any lecture welcome

අදහස් දැක්වූවෝ

Comment author woman

Yes I Can, But with some limitations. Contact On : 071-8262350 | 0913-919990

Comment author woman

within 2 days can finished. call and book the class - 075-2554848,011-2689090.
class at:-
435/6,Fountain Plaza, Maradana Road, Colombo-10.

Comment author woman

Yes we can, contact Mr. Asitha Koggala Call Now : 0713224656.
Thank you.

Comment author woman

Within two days Its impossible. At least 5 full days needed.

Comment author woman

Yes.I can finish it off within two full days. Please contact me as soon as possible. Almost course contain will be included with HTML, CSS, Dreamweaver, Photoshop with open source GIMP, PHP, JAVA [servlet and JSP], AJAX with JavaScript.
0775139875

  • ඔබේ ප‍්‍රතිචාරය


avatar


ඡායාරූපයන් JPG, PNG ආකෘතියෙන් තිබිය යුතුය (උපරිම 3 MB)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry