බ්ලොග් අඩවිය


පළමු උත්සාහයේදී පෞද්ගලික අයදුම්කරුවෙකු ලෙස වෛද්‍ය පීඨයට තෝරා ගත හැකිද?

In the first attempt can I get selected to Medical Faculty if I apply as a private candidate ?

අදහස් දැක්වූවෝ

Comment author woman

Yes can if you have reached the required z score

  • ඔබේ ප‍්‍රතිචාරය


avatar


ඡායාරූපයන් JPG, PNG, GIF ආකෘතියෙන් තිබිය යුතුය (උපරිම 3 MB)

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry