බ්ලොග් අඩවිය


උසස් පෙළ සඳහා ඇතුළත් වීමට සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් එක වර සාමාර්ථ 6ක් ලබා ගත යුතුද?

Is it must to have 6 passes in O/L exam in one sitting to get admitted for A/L exam
or
6 passes in two sittings accepted?

අදහස් දැක්වූවෝ

Comment author woman

Student need to pass all 9 subjects in one attempt

Comment author woman

6 passes in two sittings are also admitted for A/L exam

  • ඔබේ ප‍්‍රතිචාරය


avatar


ඡායාරූපයන් JPG, PNG, GIF ආකෘතියෙන් තිබිය යුතුය (උපරිම 3 MB)

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry