සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


රසායන විද්‍යාව සහ ජීව විද්‍යාව පන්ති එඩෙක්සෙල් IGCSE සිසුන් සඳහා

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා :
Shashna Mahakumara (පුරුෂ)
  •  උසස් පෙල
  •  ඩිප්ලෝමා
  •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 2 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​6​ ​3​2​6​ ​6​4​8​7​ ​|​ ​0​7​5​ ​7​1​7​ ​1​7​1​6
වට්ස්ඇප් :
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode රසායන විද්‍යාව සහ ජීව විද්‍යාව පන්ති එඩෙක්සෙල් IGCSE සිසුන් සඳහා si
විචාර :
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
Currently sitting for a Diploma in IT. Have experience in teaching for more than 2 years.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Online and Physical Classes are conducted for Edexcel IGCSE Chemistry and Biology including Revision and Past Paper Questions
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


මාර්ගගත පන්ති
මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • English
විචාර
Shashna Mahakumara ගැන විචාරයක් ලියන පළමු තැනැත්තා වන්න