සිංහල |  தமிழ் |  English

Blog


Will I loose one of the three opportunities I have to enter university?

2017 වසරේ උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින අතරතුර ඩෙංගු උණ සෑදුන නිසා රෝහල්ගත වී නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබාගැනීමට සිදුවිය. එමනිසා මට එම වසරේ ALවල ලිවීමට හැකිවූයේ එක් විෂයක් පමණි. (ජාතික රෝහලෙන් දුන් medical reports ද ඇත)
මට විශ්ව විද්‍යාලයට ඇතුළු වීමට ඇති අවස්ථා තුනෙන් එක් අවස්ථාවක් අහිමිවෙනවද?.
medical report එක පෙන්වා එම අවස්ථාව ලබාගත හැකිද?

Comments

Comment author woman

Yes. you could apply as a private candidate now.

Comment author woman

I think you have to enquire the Examination Department or UGC about this.

Comment author woman

As to my knowledge, he is asking the right question at the wrong time. He should have redone ALs several times by now.

Comment author woman

yes putha, you lose 1 chance.

Comment author woman

ඔව් අහිමි වෙනවා.

Comment author woman

Yes

Comment author woman

You can do 3 times know
So you have already done once so you have 2 more chances.
So do not give up and try ur best
Definitely you'll achieve ur goal

Comment author woman

ඔව් පුතේ එක් විෂයක් ලියු නිසා අහිමි වෙනවා විභාග දෙපාර්තමේන්තුට සමඟ කතා කර බලන්න වැඩි දුරටත්

Comment author woman

I have 5 pass subject in O/L and I need to know answers for the questions that bother me
Tamil - C
Maths - C
English - B
History - S
Geography - C

These are my results and I have many questions
1. What did I do next?
2. If I graduate diplomas or courses valuable than O/L can I found a better job and Will I face any problem in future?
3. It will be a problem for me to go other countries?
4. What courses can I learn for enter the it field?

  • Your Reply


avatar


Images must be in JPG or PNG formats (max 3 MB)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry