සිංහල |  தமிழ் |  English

Blog

Your AD HereYour AD Here

After studying music, can I apply for the law college?

මම 2017 A/l කරනවා. විෂයන් සිංහල, දේශපාලන විද්යාව සහ සංගීතය වෙනව.මට තියන ගැටලුව සංගීතය හදාරා නීති විද්යාලයට අයදුම් කළ හැකිද යන්නයි.
Please help! Thank you !

Comments

Please check the following link to find law college entry requirements.

https://www.fat.lk/en/blog/page1/are-my-results-sufficient-to-sit-for-law-entrance-exam.html

I want to enter to law college. How to enter? I am an Arts student. My subjects are Sinhala, Political science and media

  • Your Reply


avatar


Images must be in JPG or PNG formats (max 3 MB)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry