முந்திய உள்ளூர் பாடத்திட்டம் - தரம் 2 : தமிழ்மொழி

நாடு - இலங்கை
மாவட்டத்தில் - கம்பகா
மாவட்டத்தில் - களுத்துறை
மாவட்டத்தில் - கொழும்பு
மாவட்டத்தில் - பதுளை
மாவட்டத்தில் - மாத்தறை
ஒன்லைன் வகுப்புக்களை