முந்திய சர்வதேச பாடத்திட்டம் - தரம் 1 - 5 : பௌத்தம்

நாடு - இலங்கை
மாவட்டத்தில் - கொழும்பு