முந்திய சர்வதேச பாடத்திட்டம் - தரம் 1 - 5 : சுகாதார விஞ்ஞானம்

நாடு - இலங்கை
மாவட்டத்தில் - கம்பகா
மாவட்டத்தில் - கொழும்பு
ஒன்லைன் வகுப்புக்களை