පෙර ජාත්‍යාන්තර පාසල් විෂය නිර්දේශය - 1 සිට 5 ශ්‍රේණිය : බුද්ධාගම

දේශය - ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය - කොළඹ