පෙර ජාත්‍යාන්තර පාසල් විෂය නිර්දේශය - 1 සිට 5 ශ්‍රේණිය : සෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය

දේශය - ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය - කොළඹ
දිස්ත්‍රික්කය - ගම්පහ
අන්තර්ජාලය තුලින් පවත්වන පන්ති